Politika varovanja osebnih podatkov

Zahvaljujemo se vam za obisk naše spletne strani. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od uporabnikov.

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov    
2. Kategorije osebnih podatkov    
3. Nameni obdelave osebnih podatkov    
4. Čas hrambe    
5. Varovanje osebnih podatkov    
6. Pravice uporabnikov    
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe    
8. Uporaba piškotkov    
9. Pravno obvestilo    

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Vastok d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana.

Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@alpstories.si.

Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

2. Kategorije osebnih podatkov

Pridobljeni podatki, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
•    e-poštni naslov;
•    ime in priimek ter naziv oz. spol zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil;
•    naziv podjetja;
•    fizični naslov;
•    telefonska številka;
•    katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
•    katere strani je obiskal na spletni strani;
•    pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
•    IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljavec Vastok d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana bo podatke, ki jih je pridobil od uporabnikov, uporabljal za naslednje namene:
•    za komuniciranje s (pred)pogodbenim razmerjem;
•    za izvedbo nagradnih iger;
•    statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
•    obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
•    neposredno trženje in pošiljanje ponudb po e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
•    segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo  z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
•    prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb  ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov. 

4. Čas hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke izbrišemo v 15 dneh od preklica.  Osebne podatke prejemnikov, ki zahtevajo izbris, izbrišemo v 5 dneh od zahtevka.

Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

5. Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Vastok d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

6. Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov uporabniku na njegovo zahtevo:
•    Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
•    Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
•    Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
•    Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
•    Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
•    Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu  (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

Vsak uporabnik ima možnost, da se enostavno z enim klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@alpstories.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje targetiranih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.  

8. Uporaba piškotkov

Kot uporabnik spletne strani www.alpstories.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
–    Google Analytics piškotki za analitične namene;
–    Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
–    Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
–    Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

9.Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na www.alpstories.si, so last družbe Vastok d.o.o. Brez dovoljenja podjetja Vastok d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Vastok d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Vastok d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.alpstories.si.

Thank you for visiting our website. The protection of your personal data is very important to us, therefore, together with our quality content, we also guarantee you the right to decide on the use of your personal data yourself. This privacy policy regulates the collection, retention and processing of personal data collected by the controller from identified or identifiable natural person.

1. The controller of the personal data collection
2. Categories of personal data
3. The purpose of the processing of personal data
4. Data retention period
5. Protection of personal data
6. Users` rights
7. Contractual processors and data retention
8. Use of cookies
9. Legal notice

 

1. The controller of the personal data collection

The controller of the personal data collection is Vastok d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenia.

An authorized person regarding the personal data protection can be reached at info@alpstories.com

As a recipient or a user, you allow the controller to collect, process and retain the personal data transmitted in accordance with the applicable law on the personal data protection.

2. Categories of personal data

Data acquired by the personal data controller include:

• E-mail address;
• name, surname and title or gender due to the need for personalized e-mails;
• company name;
• physical address;
• phone number;
• which messages were opened by the user and which links were clicked in the e-mails;
• which pages were visited on the website;
• past demand, purchases, invoices, support claims;
• IP user addresses and cookie IDs.

3. The purpose of the processing of personal data

The controller Vastok d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenia will use the data it obtained from the users for the following purposes:

• to communicate with (pre)contractual relationship;
• for the performance of play contests;
• statistical and market analysis; tracking and opening e-mails, clicking on the website for segmenting and customizing the content of e-mails;
• informing and sending e-news, articles, e-mail notifications;
• direct marketing and sending of offers by e-mail and notifications, classic mail, website and mobile applications, and making telephone calls;
• segmentation, profiling and automated processing in order to create customized messages and offers that are more relevant to the user;
• display customized ads on advertising platforms (Google and Facebook).

When the e-mails are sent, the controller records the open rate of the individuals and clicks on the links in the received messages. It also records the views and actions on the controller`s website. For better and more focused sending of offers and customization of messages or communications, the recorded data is automatically processed, analyzed, profiled and evaluated by the activity of users` interest.

4. Data retention period

We keep personal data for an indefinite period of time or until the consent of an individual for the retention and processing of his data is revoked. After the cancellation of the consent of the individual, his personal data is deleted within 15 days of the cancellation. The personal data of the recipients requesting deletion is deleted within 5 days of the request.

If we abandon the above-described purposes in our company, for which we retain and process personal data, we will immediately, efficently and permanently delete the databases that don`t serve a certain purpose anymore.

5. Protection of personal data

The data controller will protect the acquired data in accordance with the applicable law on the protection of personal data. It will provide an adequate organizational and technical protection. In any case, the controller will not transmit or disclose acquired personal data to the third parties. Company Vastok d.o.o. carries out appropriate technical and organizational measures for the protection of personal data.

6. Users` rights

In accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR), the data controller must at the request of the user:

• confirm whether data relating to him are processed or not and allow him the access to personal data relating to him;
• transmit a copy of personal data relating to him;
• give the opportunity to rectify or update his personal information;
• give the possibility of partial or total deletion of personal data;
• give the possibility of transferring personal data to another provider of related services;
• provide the possibility of partial or total withdrawal of the consent for personal data processing.

The controller will take into account your request for cancellation and at the latest within 15 days consistently regulate the cancellation of the consent for the purposes of personal data processing.

Any individual may at any time, if he considers that his rights to the protection of his personal data are in any way violated by the controller, file a complaint with the supervisory authority (Information Commissioner in the Republic of Slovenia).

Every user has the possibility to unsubscribe from receiving e-mails simply by a single click in the footer or sending an e-mail to info@alpstories.com or by replying to a specific e-mail received.

7. Contractual processors and data retention

The controller can pass the collected personal data also to its contractual processors, who can process this data exclusively in the framework of the controller`s instructions and authorizations. For that, the processors needs to conclude a written agreement with the controller, which obliges him to provide an adequate level of personal data protection, namely for CRM, e-mail marketing system and system for marketing automation. The controller collects personal data in the EU territory and does not pass it to the third countries.

The controller can provide personal information to digital advertising platforms (Google, Facebook, LinkedIn, etc.) and use their cookies that allow the controller to create more precise segments, display targeted ads and remarketing. This way, the user gets more relevant ads on these platforms by the controller. In this case, the data can be passed to the contractual processors outside of the EU.

8. Use of cookies

As a user of the website www.alpstories.com, you agree to upload cookies on your computer to ensure the performance of all website functions, web analytics and advanced advertising. The following cookies can be downloaded to your computer:

– Google Analytics cookies for analytical purposes;
– Facebook cookies for remarketing and advertising;
– Google cookies for remarketing and advertising;
– Cookies of marketing automation tools to monitor user activity on a website.

Cookies allow certain content or application functions to be customized for a particular visitor, depending on their choices or preferences, or depending on the properties of its terminal equipment. Cookies for analytical purposes allow continuous improvement of the website.

9. Legal notice

All contents published on www.alpstories.com are the property of Vastok d.o.o. Without the permission of Vastok d.o.o. they must not be copied, reproduced or distributed in any other way. Vastok d.o.o. is not responsible for any problems with the functioning of the website. Vastok d.o.o. reserves the right to make any mistakes and changes to the content published on www.alpstories.com .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]